ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00น. ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

 

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสานและนายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ