ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 24 ม.ค. 2561
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย กันติชา แผ้วพลสง และ สาริน พูนเพ็ชรประดับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ