ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

รุ่นที่4 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง น้ำหนักเกิน 53 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม
อันดับที่ 1 นางสาวพรรณนภา หาญสุจินต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2 นางสาวพิมพ์วิภา แก้วพินึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3 นางสาวกนกทิพย์ สูนประหัต มหาวิทยาลัยอัสชัญ นางสาวกิติยา จันทบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่5 ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง น้ำหนักเกิน 57 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 62 กิโลกรัม
อันดับที่ 1 นางสาวธนาภา แซ่เล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 นางสาวปภาภัทร จันทร์เกตุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อันดับที่ 3 นางสาวมยุรฉัตร เศรษฐชาติกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวกรรณิการ์ บัวทุม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รุ่นที่5 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 68 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 74 กิโลกรัม
อันดับที่ 1 นายหฤษฎ์ ผิวสะอาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 2 นายวิมุติ ไชยพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อันดับที่ 3 นายอินทัช เรืองอร่าม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นายศรศาสตร์ พูลพงษ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รุ่นที่4 ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 63 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 68 กิโลกรัม
อันดับที่ 1 นายอินทัช รัตนาวังเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 นายจักรทิพย์ จันทิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 3 นายโบว์บาการี่ สิริมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายณัฐวัชร ปาลวัฒน์วิไชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย นาย ทรงพล จริตกล้าและนายจารุดล แสงเดช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ