ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)