ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 25 ม.ค. 2561 (บ่าย)