ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 500 มตร วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือพายประเภท เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 500 มตร วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ