ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกีฬาเพาะกาย

จากเดิม ลานกิจกรรม อนันต์รังสรรค์

เป็น

ลานเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

เวลา 17.30 น. ถึง 21.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ