ภาพเด็ด! ดาบไทย  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45  วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! ดาบไทย  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45  วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)
ณ  สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  อาจารย์อุกฤษ ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

นายการุณย์ เทศลาภ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (แดง) ชนะ นายปฏิปัน นนทสิน จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (ขาว) 3:0