ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 26 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 26 มกราคม 2561 (เย็น)
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพโดย นายระพีพัฒน์ เขียวบุษบง และ นายภูมินทร์ อินคุ้ม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ