ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด้ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา คาราเต้-โด้ วันที่ 27 ม.ค. 2561  เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย กฤษณกร ตระกูลมณี วารินทร์ กันทะสาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพการแข่งขันกีฬาคาราโด(หญิง) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ทีมชาติ นางสาวมนสิชา ธารารัตนากุล กวาดเหรียญทองท่ารำบุลคลหญิงและท่ารำทีมมาได้ สมกับเป็นทีมชาติจริงๆ