ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 27 ม.ค. 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ถ่ายภาพโดย ระพีพัฒน์ เขียวบุษบง, อภิชัย รัตนสุภา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ