ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 27 ม.ค. 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย กฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ