เกร็ดกีฬา-กีฬาฟันดาบไทย

ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2561

กีฬาฟันดาบไทย เป็นกีฬาไทยที่พัฒนามาจากกระบี่กีฬาฟันดาบไทย เป็นกีฬาไทยที่พัฒนามาจากกระบี่-กระบองโดยท่านนาวาตรีจรูญ ไตรรัตน์ คิดค้นดัดแปลง แก้ไขจากการแสดง วิวัฒนาการมาเป็นเกมส์การต่อสู้เพื่อการแข่งขัน ซึ่งเริ่มแรกได้มีการเล่นกันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนมีการแข่งชิง ตำแหน่ง “ขุนพลจุฬาฯ”เกิดขึ้น และได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จนมีีการ แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย การเล่นกีฬาดาบไทยประเภทกระบี่และดาบสองมือเพื่อการแข่งขันให้นักกีฬาทั้งสองฝ่ายถือกระบี่หวาย ฝ่ายละ 1 เล่ม ถ้าเป็นดาบสองมือ ให้ถือดาบ 2 มือหุ้มนวม ฝ่ายละ 2 เล่ม อาวุธทั้งสองชนิด ให้เป็นไปตามแบบ และขนาดที่กำหนดไว้ในกติกา การปฏิบัติตนของนักกีฬา ก่อนเริ่มทำการแข่งขัน เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกนักกีฬาลงสนามแข่งขัน ให้นักกีฬาทั้งสองฝ่ายมายืนอยู่กลางสนามต่อหน้ากรรมการผู้ตัดสิน นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย ทำความเคารพ          กรรมการผู้ตัดสิน และคู่ต่อสู้โดยการไหว้ตามแบบขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี งามของไทยแล้วแยกกันออกไปยืนจรดดาบห่างกัน (นอกระยะดาบ) คอยฟังกรรมการผู้ตัดสินออกคำสั่งให้เริ่มการต่อสู้