ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 28 ม.ค.2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬายูยิตสู วันที่ 28 ม.ค.2561 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์นา , นายอนุวัฒน์ จิตตรีพล
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวญาณิภา จันทร์บำรุง ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน

รายการ ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) ชาย

อันดับที่ 1  นาย ธรรมนูญ โปไธสง – นาย วารุฒ เนตรพงษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 2  นาย ศุภ งามพึงพิศ – นาย อัมคา วงพระจันทร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 3  นาย อาทิตย์ ควรสถาน – นาย จิรายุ วงศ์สวรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นาย อะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า – นาย มณเทียนทอง ศุภพร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

รายการ จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก.

อันดับที่ 1   นางสาว อรอนงค์ แสงศิริโชค มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 2   นางสาว พุทธรัตน์ อุดมเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อันดับที่ 3   นางสาว พิสินี อาทโรประยูร มหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์
นางสาว อรพินท์ เสนาธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รายการ จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป

อันดับที่ 1  นางสาว ฉัฐยาภรณ์ ประวิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2  นางสาว ปัทมาภรณ์ ทัพกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับที่ 3  นางสาว พรภวิษา โสพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาว พัชราพร น้อยต้น มหาวิทยาลัยรังสิต

รายการ ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก.

อันดับที่ 1  นาย บรรพต เลิศไธสง สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2  นาย พิริยกร จันทรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 3  นาย จิรันตน์คุณากร โสภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นาย ฐิติพันธ์ ต่อเติมกิจชัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายการ ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก.

อันดับที่ 1  นาย นาย สุขณธี สุนทรา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อันดับที่ 2  นาย เมธี แว่นมณี สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3  นาย นพรัตน์ มีฉายี มหาวิทยาลัยธรกิจบัณฑิตย์
นาย นพสิทธิ์ เลิศศิริสมบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายการ ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 94 กิโลกรัม

อันดับที่ 1  นาย เอกพงษ์ จันนี สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 2  นาย จักรกฤษณ์ เหล่าอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
อันดับที่ 3  นาย รัชพล กลึงกลางดอน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นาย นฤดล สุขสานนท์ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายการ ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป 

อันดับที่ 1  นาย รัฐดนัย เนตรทิพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อันดับที่ 2  นาย ชินเวศน์ ขันชะลี สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3  นาย สกล แซ่จึง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นาย ฐาปกรณ์ ศรีสุข มาหวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี