ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศราชมงคลเกมส์ วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี