เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
สโมสร อูบคำ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”เมื่อวันที่ 22-30 ม.ค.ที่ผ่านมา ปิดฉากการชิงเหรียญรางวัลในชนิดกีฬาเซปักตะกร้อลงแล้ว
ไฮไลต์อยู่ที่ประเภททีมชุดชาย-หญิง ซึ่งปีนี้ ปรากฏว่า ทีมชาย ม.กรุงเทพธนบุรี ขณะที่ ทีมหญิง ตกเป็นของขุนพลสาวจากค่าย สถาบันการพลศึกษา (สพล.) คว้าแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรี
เพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปติดตามดูรายนามนักกีฬาและทีมจากสถาบันปัญญาชนอื่น ๆที่คว้าเหรียญในครั้งนี้กันครับ
ทีมชุดชาย เหรียญทอง ได้แก่ ม.กรุงเทพธนบุรี ประกอบด้วย นายคมกริช แก้วคำจันทร์ นายจักรินทร์ พันธุ์สะอาด นายจิระศักดิ์ ผักบัวเงิน นายตรีพงศ์ ระวังภัย นายทินกร วงษาเวียง นายธนชัยบดี นันทรัตน์ นายธนากร แคนชัยภูมิ นายพรเทพ ถิ่นบางบน นายพุทธิพงษ์ ภักดี นายรัถเดช น้อยเจริญ นายศุภกร สังข์ศิริ นายสรศักดิ์ เทาศิริ นายสิทธิพงศ์ คำจันทร์ นายอนุสรณ์ โสภาคย์ นายไชยนนท์ กอบสันเทียะ ผู้จัดการทีม นางสาวธมินทรา เบญจาทิกุล ผู้ฝึกสอน นายอำนวย จันทมนตรี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุเทพ ฝ่ายที และ ว่าที่ ร.ต.ปิยะศักดิ์ หิมะคุณ
เหรียญเงิน ม.รัตนบัณฑิต ประกอบด้วย นายจีระศักดิ์ ขาระมา นายณัฐพงศ์ พนมจันทร์ นายธนพล ทรัพย์เย็น นายธีระพล วาศุกรี ส.อ.นรินทร์ ศรีไทย นายประภัศร์ โภคทรัพย์ นายปรีชา คฤหัส นายปุรเชษฐ์ ยอดแสน นายยุวพงศ์ ภมร ส.ต.วันชนะ รัตนธรินทร์ นายศุภกร หนูสุวรรณ นายสิทธิโชค ดวงสง่าศรี นายสุภกิจ แก้วทุ่ง นายอภิสิทธิ์ ชัยชนะ นายเฉพาะกิจ สิงห์พิม ผู้จัดการทีม นางอิสยาภรณ์ พิทยาภรณ์ ผู้ฝึกสอน นายประเสริฐ ผ่องผึ้ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายกฤษณะ ธนะกรณ์ นายสุรวุฒิ เกตุโรจน์
ส่วน เหรียญทองแดง ครองร่วมกัน ระหว่าง ม.ขอนแก่น และ สถาบันการพลศึกษา (สพล.)ทีมชุดหญิง เหรียญทอง สถาบันการพลศึกษา (สพล.) ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ บุญวิเศษ นางสาวจิระพร สมหนองบัว นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง นางสาวนิภาภรณ์ สลุบพล นางสาวปณิดา พลา นางสาวปริยาภัทร สาโถน นางสาวมัลลิกา บุญทด นางสาวมาศพัฒน์ เมธาพันธ์พิชิต นางสาวรัศมี ทองโสด นางสาววิภาดา จิตพรวน นางสาวศิรินันท์ เขียวปัก นางสาวศิริผล ชัยสิทธิ์ นางสาวสมฤดี ปรือปรัก นางสาวสุพัตตรา เบี้ยทอง นางสาวสุวิชชา สารบุตร ผู้จัดการทีม นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ ผู้ฝึกสอน นายวีระชัย แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวอภิญญา ทองภู นางสาวรุ่งนภา ทนาศิลป์
เหรียญเงิน ม.กรุงเทพธนบุรี นางสาวจิราพร พาลาศรี นางสาวช่อทิพย์ อินทร์โพธิสม นางสาวณัฐ กฤตา ถุงทรัพย์เจริญ นางสาวณัฐสุดา รอดทอง นางสาวณิชาภัทร มาภา นางสาวทิวาพร เนื่องจำนงค์ นางสาวธนัชพร ศรีรักษา นางสาวปฏิมา แสงวัฒนา นางสาวปฐวี ปริโชติโภคิน นางสาวปภาณิน สีหา นอก นางสาวปวีณา จัดจอหอ นางสาวพรทิพย์ ขจรชัยฤทธิ์ นางสาววาสนา สร้อยระย้า นางสาวศศิวิมล จันทสิทธิ์ ผู้จัดการทีม นางสาวธมินทรา เบญจาทิกุล ผู้ฝึกสอน นายอำนวย จันทมนตรี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายยศวัจน์ อุทัยจรูญศรี และ นายรณรงค์ เจนชัยภูมิ
ขณะที่ เหรียญทองแดง ครองร่วมกัน ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ม.ราม คำแหง
นี่คือการโชว์ตัวคนเก่งจากสนามปัญญาชน พรุ่งนี้มาดูรายนามจากกีฬานักเรียนฯ ครับ.