ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิตสู วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูยิตสู วันที่ 29 ม.ค. 2561 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายเกียรติพงษ์ วงศ์นา และนายอนุวัฒน์ จิตตรีพล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย
นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลการแข่งขัน

รายการศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง
อันดับที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวสุภาวดี แก้วสระแสน และนางสาว กุลสตรี คำสร้อย
อันดับที่ 2
สถาบันการพลศึกษา นางสาวธนารีย์ วงษ์จันทร์ และนางสาวธิดามาศ วรรณภักดี
อันดับที่ 3
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวธนขวัญ กุลอิทธิมนต์ และนางสาวสมฤดี เทพปลื้ม
อันดับที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวสุนิตา ชุณห์กุล และนางสาวอาทิตยา อินทร์แก้ว

รายการจับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก.
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายวีระยุทธ ภินโยภรณ์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา นายณัฐชนน ภู่อ่ำ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นายปณชัย จันลือชัย
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายคมกริช เขียดนิน

รายการจับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก.
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายชลธี อร่ามวิบูลย์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายสิริวัส สุขรัตน์นวโชติ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายธรรมนูญ โปไธสง
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า

รายการจับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก.
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายรัชราช ยิ้มพราย
อันดับที่ 2 วิทยาลัยดุสิตธานี นายเอกชัย มุราซาวา
อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐธา ธรรมบุตร
อันดับที่ 3 สถาบันการพลศึกษา นายธนาธิป เกตุโชติ

รายการต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก.
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวสุวนันท์ บุญซ่อน
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวกุลสตรี คำสร้อย
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวปาริฉัตร วรรณภักดี
อันดับที่ 3 สถาบันการพลศึกษา นางสาวเพชราภรณ์ โพธิ์ศรีแก้ว

รายการต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก.
อันดับที่ 1 สถาบันการพลศึกษา นางสาวศิรามล ดีพุดซา
อันดับที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวอภิชญา มิ่งขวัญ
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวธัชพรรณ ศรีเสมอ
อันดับที่ 3 มาหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาวชนานันท์ สิงห์เส

รายการต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก.
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นางสาวอรภา เสนาธรรม
อันดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา นางสาวธนารีย์ วงษ์จันทร์
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางสาวสมฤดี เทพปลื้ม
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวพิชามญชุ์ พทธา