ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (ดึก)

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 30 ม.ค. 2561
เวลา 18.01 – 21.00 น. ณ ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายวัชรวีย์ กุณาวงค์ และ นายพรเทพ อินทร์อักษร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัม

รางวัลชนะเลิศ   นายอภิชัย วันดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี     
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 1
   นายพีรวิชญ์  คล้ายพรหม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
นายอธิวัฒน์  จำเนียรทรัพย์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายชายแอธเลติคฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน 175 เซนติเมตร 

รางวัลชนะเลิศ   นายธนวันต์ เวศพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 1
   นายเนติพงษ์ จุลจอหอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
นายฐานที เลิศฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายชายโมเดลฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 175 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ   นายสหรัฐ เคลือบมาศ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 1
   นายสรรวัชญ์ พิชิตอริพ่าย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
นายทศพล มูลมาตย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 เซนติเมตร

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวสุดารัตน์ งาตา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 1
   นางสาวกรกนก  วงศ์จันทรา มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
นางสาววดีฑารัศมิ์ ทูลธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ  นางสาวอาจารี แท่นทรัพย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 1
   นางสาวมุกดา  เรืองสุขสุด  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
นางสาวพัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังสี  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผลการแข่งขันกีฬาเพาะกายโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.

รางวัลชนะเลิศ  นายรัฐวิชญ์ ฉัตรพิริยกรณ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  นายธนัทกฤศฏ์ สุดยอด   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รางวัลรรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
นายธนาธร  กลมเกลียว   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย