ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 31 ม.ค. 2561 (เช้า)

 

 

ภาพเด็ด! เทเบิลเทนนิส การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 31 ม.ค. 2561 เวลา08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายธนากร บุญเจริญ นางสาวกันติชา แผ้วพลสง นายสาริน พูนเพ็ชรประดับ นายกฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล อุกฤษ ณ สงขลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน

ประเภทชายเดี่ยว

อันดับที่ 1 ชนะเลิศ ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 2 รองนะเลิศ ศรายุทธ ตันเจริญ มหาวิทยาลัยธนบุรี

อันดับที่ 3 ตำแหนงที่ 3 ชัยเดช ม่วงหวาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับที่ 3 ตำแหนงที่ 3 ศิรวิทย์ พวงทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประเภทหญิงเดี่ยว

อันดับที่ 1 ชนะเลิศ ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อันดับที่ 2 รองนะเลิศ สุธาสินีเสตรบุตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 ปิยพร ปานนาค มหาวิทยาลัยเกริก

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 อรวรรณ พาระนัง มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

ประเภทชายคู่

อันดับที่ 1 ชนะเลิศ ศรายุทธ ตันเจริญ : สุชาติ พิทักษ์กุลสิริ มหาวิทยาลัยธนบุรี

อันดับที่ 2 รองนะเลิศ เมทนี ตะวัน : ศรัณย์ ยิ่งยืนยง มหาวิทยาลัยหอการค้า

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 ทักษิณ ประชุมฉลา : ภาดาศักดิ์ ตันวิริยะเวชกุล มหาวิทยาลัยรัตนบัฑิต

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 ณัฐชภัทร ศิริพัฒนานันทกูร : ศุภกร วัฒนศิริชัยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประเภทหญิงคู่

อันดับที่ 1 ชนะเลิศ จรรยพร วรภักดี : อรวรรณ พารนัง มหาวิทยาลัยธนบุรี

อันดับที่ 2 รองนะเลิศ สุธาสินี เสวตรบุตร : กรชนก สุขหอม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 ชนิดา ศรีปราบ  : ลักษิกา ทองทรัพย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 อุษณี ทวีสัตย์ : ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ประเภทคู่ผสม

อันดับที่ 1 ชนะเลิศ ณัฐภัทร ศิริพัฒนานันทกูร : รัตนาภรณ์ รัตนวงศา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับที่ 2 รองนะเลิศ พีรพรล คุณประเสริฐ : สุธาสินี เสวตรบุตร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 ศรายุทธ ตันเจริญ : อรวรรณ พาระนง มหาวิทยาลัยธนบุรี

อันดับที่ 3 ตำแหน่งที่ 3 ศตพร เจิมปลั่ง : ปิยพร ปานนาค มหาวิทยาลัยเกริก