ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ภาพบรรยากาศการตัดสินการประกวดภาพถ่าย

โครงการประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

การตัดสินการประกวดภาพถ่ายโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือกภาพถ่ายและให้คะแนนภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสวยงามและสมบูรณ์ที่สุด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประธานคณะกรรมการตัดสิน : จำนวน 1 ท่าน คุณอนันต์ชัย จันทรัตน์ (คุณอ๋อ แอ็คชั่น)
คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ : จำนวน 5 ท่าน
1.คุณสมรภูมิ เสนคำสอน (คุณแซม จาก Canon)                    กรรมการตัดสิน
2.คุณบัญชา เหล็กคง                                                     กรรมการตัดสิน
3.คุณยศยุต เวียงวิเศษ                                                   กรรมการตัดสิน
4.นางสาวอรสุชา อุปกิจ                                                 กรรมการตัดสิน
5.นางสาวประอรสิริ สุกนิล                                             กรรมการตัดสิน