ประกวดภาพถ่ายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ข้อมูลทั่วไป และกติกาการประกวดภาพถ่าย
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

“นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานกีฬาและเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในงานกีฬาให้น่าสนใจและเป็นที่รู้จัก จึงขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายพร้อมบอกเล่าความประทับใจ และร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ครั้งที่ 45 “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย” ชิงรางวัลและเงินสดรวมมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ในงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย”
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพ ได้เสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์และเพิ่มพูนทักษะการถ่ายภาพ
3. เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครประเภทนิสิตนักศึกษาทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ แต่ต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่วันส่งผลงานจนถึงวันที่มอบรางวัล และมีหลักฐานแสดงตัวตน
2. ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชน ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ แต่ต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ในช่วงตั้งแต่วันส่งผลงานจนถึงวันที่มอบรางวัล และมีหลักฐานแสดงตัวตน
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือส่งประกวด
มาก่อนการตัดสินและประกาศผล
4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงาน ตามประเภทรางวัลที่ได้สมัครเพียงประเภทเดียวเท่านั้น
(ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) ประเภทนักศึกษา และ (2) ประเภทบุคคลทั่วไปและสื่อมวลชน โดยจะต้องเลือกประเภทของการประกวดได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น)

ระเบียบการส่งผลงานเข้าประกวด

1.เป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลาตั้งวันที่ 22-31 มกราคม 2561 เท่านั้น
2.ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อใดๆมาก่อน รวมถึงสื่อ Social Media ทุกประเภท ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
3.ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่คณะกรรมการและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความรับผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
4.คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดถ่ายภาพ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
5.ภาพถ่ายและข้อความที่มีเนื้อหาไม่สมควร หรือ ล่วงละเมิดและเกิดความเสียหายไม่ว่าในกรณีใดๆ จากภาพที่ส่งเข้ามาทำการประกวดนั้น คณะกรรมการ จะทำการลบข้อมูลนั้น ทันทีโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบ
6.การตัดสินของคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าร่วมสนุก และการร่วมประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ด้านที่สั้นที่สุดของภาพไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels หรือ ไม่ต่ำกว่า 6 ล้าน pixels โดยประมาณ ขนาดไฟล์อัพโหลดไม่ต่ำกว่า 3 MB และมีขนาดไม่เกิน 5 MB
2. ไม่จำกัดประเภทของอุปกรณ์ที่ถ่าย สามารถใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์ม,กล้องดิจิตอลหรือกล้องมือถือ
แต่ต้องคำนึงถึงความละเอียดที่กำหนดไว้
3. ต้องส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลเท่านั้น ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำภาพไปสแกนเป็นไฟล์
เพื่อส่งเข้าประกวด
4. สามารถปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับแสง สี น้ำหนักภาพ ฯลฯ แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
5. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าทำการประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดความละเอียดสูงที่สุดของตัวกล้องที่ทำการบันทึกภาพ และจะต้องส่ง ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูลภาพต้นฉบับ ในรูปแบบ .jpg หรือ RAW ไฟล์ เพื่อแสดงต่อคณะกรรมการในกรณีเรียกขอเพื่อตรวจสอบในภายหลัง และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ อนุญาต ให้ทำการตกแต่งภาพได้ทั้งภายในตัวกล้องหรือขบวนการตบแต่งภาพใดๆ แต่ต้องอยู่ภายใต้ความเหมาะไม่มากจนเกิดความเป็นจริงตามเหตุการณ์ในภาพ
โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดแต่ละโซนออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดมุมมอง องค์ประกอบ ช่วงเวลา หรือเรื่องราวของภาพ และจะตั้งกล้องถ่ายจากจุดใดก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไของแต่ละประเภทการประกวด เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของโซนนั้น ๆ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวดและการส่งภาพร่วมสนุก
1. กดถูกใจหน้า Facebook Fanpage (www.facebook.com/thanyaburi45) : ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ พร้อมโพสต์รูปที่ต้องการส่งเข้าร่วมประกวดที่หน้า Fanpage ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ จากนั้นแชร์โพสรูปที่ส่งเข้าประกวดไปยัง Facebook ของผู้เข้าประกวด โดยตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public) ติดแฮชแท็ก #ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ และ #thanyaburi45 และ #นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จากนั้น
ผู้ประกวดจะต้องอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับและลงทะเบียนประวัติที่ www.photocontest.rmutt.ac.th พร้อมระบุข้อมูลประวัติให้ถูกต้องครบถ้วน
2. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพ ในกรณีชนะได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
ทางคณะผู้จัดงานจะมอบเพียงรางวัลมูลค่าสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
3. ปิดรับการส่งภาพเข้าร่วมประกวดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น.
การประกาศผลการประกวด
ประกาศผลรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บนเว็บไซต์งานกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์(www.thanyaburi45.rmutt.ac.th) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (www.rmutt.ac.th) แฟนเพจราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (www.facebook.com/thanyaburi45) และแฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (www.facebook.com/rmutt.official)

ประธานคณะกรรมการตัดสิน : จำนวน 1 ท่าน คุณอนันต์ชัย จันทรัตน์ (คุณอ๋อ แอ็คชั่น)
คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ : จำนวน 5 ท่าน

1.คุณสมรภูมิ เสนคำสอน (คุณแซม จาก Canon)          กรรมการตัดสิน
2.คุณบัญชา เหล็กคง                                                      กรรมการตัดสิน
3.คุณยศยุต เวียงวิเศษ                                                    กรรมการตัดสิน
4.นางสาวอรสุชา อุปกิจ                                                   กรรมการตัดสิน
5.นางสาวประอรสิริ สุกนิล                                                กรรมการตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน
1. ภาพถ่ายสอดคล้องกับธีม “นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย”
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
3. ความสวยงามของภาพถ่าย
4. องค์ประกอบของภาพถ่าย
5. การสื่อความหมายและอารมณ์ของภาพถ่าย
ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยวินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้
โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

การตัดสินและประกาศผล
1. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
2. คัดเลือกภาพที่ได้รับรางวัลเป็น 2 ประเภท จำนวนประเภทละ 3 ภาพ รวม 2 ประเภทเป็นจำนวน 6 ภาพ โดยการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
3. ผู้จัดการประกวดจะแจ้งผลการตัดสินให้ผู้ชนะทราบในประกาศผลวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บนเว็บไซต์งานกีฬาราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (www.thanyaburi45.rmutt.ac.th) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (www.rmutt.ac.th) แฟนเพจราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (www.facebook.com/thanyaburi45) และแฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (www.facebook.com/rmutt.official)
4. ผลงานที่เข้ารอบทุกชิ้น จะได้รับการนำมาจัดแสดงในส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ของงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ครั้งที่ 45 ในโอกาสต่อไป

รางวัลในการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป
ชนะเลิศ   มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    จำนวน 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    จำนวน 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    จำนวน 5,000 บาท
2. ประเภท นิสิต/นักศึกษา
ชนะเลิศ   มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    จำนวน 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    จำนวน 7,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล    จำนวน 3,000 บาท

 

สิทธิในการใช้ภาพ
ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่ในสารสนเทศทุกประเภทรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง หรือช่องทางขององค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี หน่วยงานอื่น ๆ รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถ่ายไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม รวมถึงส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

อื่น ๆ
1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
2. ข้อผิดพลาดอื่นใดทั้งที่เกิดจากเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ไม่ยอมรับเงื่อนไขในการสมัคร การส่งภาพผิดขนาด หรืออื่น ๆ ทางผู้จัดอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้
3. ทางผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าประกวด เช่น
การแอบอ้างผลงานของผู้อื่น, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ความเสียหายที่เกิดเนื่องจากการถ่ายภาพ ฯลฯ
ทั้งนี้หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลอื่นเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

ผู้ประสานงานเพื่อส่งภาพเข้าร่วมประกวด :
นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช โทร. 093-156-5949 (คุณปู)
นางสาววรรณวิสาข์ โพธิ์มณี โทร. 088-070-0962 (คุณเปิ้ล)
นายภัทริยะ ศรีทอง โทร. 094-316-0606 (คุณนุ)
นางสาวสาริณี จ่างเจริญ โทร : 089-531-7303 หรือ 0-2549-3085 (คุณส้ม)

20180116-Photo-Contest-RMUTT-Game45 (601.0 KiB, 152 downloads)