กำหนดการแถลงข่าว การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

กำหนดการแถลงข่าว

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ศูนย์ Press Center อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

************************************

13.00 – 13.30 น.  ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ

13.30 – 14.30 น.  – การแสดงตีกลองโหมโรง โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                        – การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 

                               – กล่าวต้อนรับและแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

                                    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                                           ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

                              – ภาพรวมการสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

                                    โดย  นายสุภัทร  จำปาทอง     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

                              – วัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 และรายละเอียดด้านเทคนิคกีฬา

                                    โดย  รองศาสตราจารย์วิชิต  คนึงสุขเกษม 

                                             ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท.

                              – ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

                                    โดย  – ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                         – รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                               – แนะนำการประกวดภาพถ่าย“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 

                              – แนะนำผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบของที่ระลึก

                              – ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

                              – ถ่ายภาพร่วมกัน

15.00 – 15.30     – รับประทานอาหารว่าง

                        – เสร็จพิธี

 

กำหนดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” (99.0 KiB, 45 downloads)