กำหนดการประชุมผู้จัดการทีมและสถานที่ประชุม

กำหนดการประชุมผู้จัดการทีม

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ชนิดกีฬาตำแหน่งชื่อ-นามสกุลหน่วยงานโทรศัพท์มือถือ
1กรีฑาประธานผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทองคณะวิศวกรรมศาสตร์08 4653 4242
เลขานุการผศ.ชลิตต์   มธุรสมนตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์08 6347 7646