สกอ.เทงบกว่า37ล.ลงกีฬาปัญญาชน กิจกรรมแน่นทั้งใน-ต่างประเทศ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ก.ก.ม.ท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2561 ที่อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกในวาระการบริหารงานประธาน ก.ก.ม.ท.ต่อจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่เพิ่งหมดวาระจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เหลือ 9 เดือน โดยที่ประชุมได้มีการรับรองคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังคงเป็นชุดเดิมประกอบด้วย รศ.พินิต รตะนานุกูล, รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม, รศ.สุพิตร สมาหิโต, ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์, นายถิรชัย วุฒิธรรม นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งรองประธาน ก.ก.ม.ท. อีก 3 คน ประกอบด้วย รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม(จุฬาฯ), นายพงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ(ม.รังสิต), นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) “เนื่องจากผมมีวาระให้ทำงานเพียง 9 เดือนซึ่งอาจจะทำอะไรไม่ได้มาก แต่จะพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ต้องทำในเรื่องใหญ่เป็นอันดับแรก เพราะเวลาที่มีไม่สามารถเจาะลงไปในเรื่องที่เล็กลงได้ ซึ่งผมได้วางนโยบายหลักๆ ไว้ 3 ข้อ คือ 1.ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ผลักดันกิจกรรมการออกกำลังกายให้ต่อเนื่อง, ขยายเป้าหมายผู้ออกกำลังกายจากนิสิต นักศึกษา ออกไปยังประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบัน, ให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 2.กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและกีฬาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น จัดการแข่งขันให้มาตรฐานสูงขึ้น ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องสถานการณ์จริง เตรียมนักกีฬาให้เป็นระบบมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักกีฬาที่มีศักยภาพได้แสดงความสามารถ และ3.งานวิชาการ กระตุ้นให้นิสิต นักศึกษาสนใจความรู้ด้านการกีฬาให้มากขึ้น ดึงองค์ความรู้จากต่างประเทศมาพัฒนา ก.ก.ม.ท.”

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเสนอให้มีการจัดการปัญหาการไม่ทำตามระเบียบข้อบังคับ หรือ การโกง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งจากคุณสมบัตินักกีฬา และ เกี่ยวกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องนี้ ประธาน ก.ก.ม.ยืนยันว่าจะนำมาหามาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น พร้อมกล่าวว่าปัญหานี้เกิดจากการตั้งเป้าหมายที่ความเป็นเลิศมากเกินไป ดังนั้นก.ก.ม.ท.ต้กลับมาดูทิศทางใหม่ว่าต้องการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยฯเพื่อใคร และ เพื่ออะไร มากกว่าที่จะมุ่งแต่ความเป็นเลิศจัดแล้วต้องเสียงบประมาณเยอะแต่ไม่มีส่วนร่วมจากทั้งในสถาบันและชุมชนด้านกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของ ก.ก.ม.ท.ปี 2561 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ทั้งสิ้น 37,186,000 บาท โดยจะมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ที่ มทร.ธัญบุรี 17 ล้านบาท, เจ้าภาพมวยไทยชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ที่ สพล.ชลบุรี 23-29 กรกฎาคม 3 ล้านบาท รวมทั้งการเตรียมและส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19 ที่ประเทศพม่า ในเดือนธันวาคม เป็นต้น