แบบประเมินผลความพึงพอใจ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” วันที่ 22 -31 มกราคม 2561  และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล โดยทำหน้าที่สร้างแบบประเมินผล ให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมทั้งสรุปและทำรายงานจัดสง สกอ. กกมท. และทุกมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมได้ทราบ

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบประเมินในแต่ละแบบสอบถาม ทั้งหมด 5 แบบสอบถาม

หรือ เข้าสู่แบบประเมินในแต่ละแบบสอบถาม ตามลิงก์ ดังนี้

  1. แบบประเมินผลความพึงพอใจพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจของสื่อมวลชนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬาและผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
  5. แบบประเมินการเตรียมทีมนักกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45