ตรวจสุขาภิบาลอาหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี