ประชุมหารือและให้คำแนะนำผู้ประกอบการก่อนตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ประชุมร่วมกับสาธรณะสุขจังหวัดปทุมธานีและสาธรณะสุขอำเภอ
เพื่อหารือและให้คำแนะนำผู้ประกอบการก่อนตรวจสุขาภิบาลอาหาร