ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แถลงข่าวความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ที่ศูนย์สื่อมวลชน มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม

 

ที่มาข่าว : RMUTT News

http://www.pr.rmutt.ac.th/news/13042