ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษากับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เมื่อวันก่อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
http://www.pr.rmutt.ac.th/news/13081