ภาพบรรยากาศการแข่งขันลีลาศ วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)