ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บริดจ์ วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บริดจ์ วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น) ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย เปรมิน พงษ์หนู และ นางสาว ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย  นายวัชรพงษ์ นวลกิ่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ