ภาพบรรยากาศการแข่งขันเอแมท วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเอแมท วันที่ 22 ม.ค. 2561
เวลา 14.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย เปรมิน พงษ์หนู  และ ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ