ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬายูโด วันที่ 21 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมกีฬายูโด วันที่ 21 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลป์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสาน นายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ