ภาพบรรยากาศราชมงคลธัญบุรีเกมส์ วันที่ 22 ม.ค. 2561 (บ่าย-เย็น)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อนุวัฒน์ จิตตรีพล, เกียรติพงษ์ วงศ์นา, อภิชัย รัตนสุภา, ชัยวัฒน์ ชมโชค, พงษ์ศิริ ห่อกุล, สาริน พูนเพ็ชรประดับ, กันติชา แผ้วพลสง, วัชรวีย์ กุณาวงค์, เอกชล ลำดวนหอม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ภธรเดช ปิติโชคเดชอุดม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ