พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมสั์ แถลงข่าวเคาท์ดาวน์เข้าสู่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เผยพร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน 37 ชนิดกีฬา ชิงชัย430 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 22 ถึง 31 มกราคมนี้ จับมือ ธรรมศาสตร์ และ มศว เป็นเจ้าภาพร่วม ยืนยันศักยภาพความพร้อมทุกสนามแข่งขัน และเชิญชวนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ม.ค. 61 ที่Press Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. พร้อมด้วยรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลัก และ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าภาพร่วม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ นิสิตนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนาและเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ในภาพรวมทั้งหมดของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ มีทิศทางไปในทางที่ดี เหมาะสมและมีความน่าสนใจได้เห็นการเริ่มต้นการจัดการแข่งขันจากเจ้าภาพทั้ง3 มหาวิทยาลัยอย่างสมัครสมานสามัคคี มีศักยภาพ จนเกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่บูรณาการร่วมกันในการจัดการแข่งขัน
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม กล่าวในนามประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกกมท. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยราชมงคลธัญบุรีเกมส์ครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักกีฬาทุกสถาบันได้ทำการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใสและบริสุทธิ์ใจ และด้วยศักยภาพของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กระผมเชื่อมั่นว่าราชมงคลธัญบุรีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และการแข่งขันจะตั้งอยู่บนมาตรฐานการแข่งขันอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความประทับใจต่อไป