ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
08.00 น. ราชมงคลธัญบุรีเกมส์