ภาพบรรยากาศการรับเหรียญ ลีลาศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญ ลีลาศ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)