ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ(อาคารเรียนรวม 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี