นายสาธิต มั่งมี

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน หมากกระดาน วันที่ 22 ม.ค. 2561 (เช้า)
ณ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  นายเปรมิน พงษ์หนู และ นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง  คณะ สื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย  นายนิธิพันธ์ ธุระพันธ์ และ นายสาธิต  มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ