29-เพาะกาย

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ณ ลานอเนกประสงค์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย กฤษกร พิพัฒน์กิจไพศาล และพงษ์ศิริ ห่อกุล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภานรินท์ ฤทธิ์มาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ