Uncategorized

 

กีฬาบังคับ  จำนวน  10  ชนิดกีฬา  ประกอบด้วย

 1. ชนิดกีฬากรีฑา

ประเภทการแข่งขัน

1.1 ประเภทลู่ บุคคลชาย

1.1.1   วิ่ง                100     เมตร

1.1.2   วิ่ง                200     เมตร

1.1.3   วิ่ง                400     เมตร

1.1.4   วิ่ง                800     เมตร

1.1.5   วิ่ง              1,500     เมตร

1.1.6   วิ่ง              5,000     เมตร

1.1.7   วิ่ง            10,000     เมตร

1.1.8   วิ่งข้ามรั้ว        110     เมตร

1.1.9   วิ่งข้ามรั้ว        400     เมตร

1.1.10  วิ่งวิบาก       3,000     เมตร

1.1.11  เดิน          10,000     เมตร

1.2 ประเภทลาน บุคคลชาย

1.2.1   ทุ่มน้ำหนัก

1.2.2   ขว้างจักร

1.2.3   ขว้างค้อน

1.2.4   พุ่งแหลน

1.2.5   กระโดดไกล

1.2.6   กระโดดสูง

1.2.7   กระโดดค้ำ

1.2.8   เขย่งก้าวกระโดด

 

1.3 ประเภทรวม บุคคลชาย

1.3.1    ทศกรีฑา

1.4 ประเภทลู่ ทีมชาย

1.4.1    วิ่งผลัด        4X100  เมตร

1.4.2    วิ่งผลัด        4X400  เมตร

1.5 ประเภทลู่ บุคคลหญิง

1.5.1    วิ่ง                 100    เมตร

1.5.2    วิ่ง                 200    เมตร

1.5.3    วิ่ง                 400    เมตร

1.5.4    วิ่ง                 800    เมตร

1.5.5    วิ่ง               1,500    เมตร

1.5.6    วิ่ง               5,000    เมตร

1.5.7    วิ่ง              10,000   เมตร

1.5.8    วิ่งข้ามรั้ว          100   เมตร

1.5.9    วิ่งข้ามรั้ว          400   เมตร

1.5.10  เดิน              5,000   เมตร

1.6 ประเภทลาน บุคคลหญิง

1.6.1    มน้ำหนัก

1.6.2    ขว้างจักร

1.6.3    ขว้างค้อน

1.6.4    พุ่งแหลน

1.6.5    กระโดดไกล

1.6.6    กระโดดสูง

1.6.7    กระโดดค้ำ

1.6.8    เขย่งก้าวกระโดด

1.7 ประเภทรวม บุคคลหญิง

1.7.1    สัตตกรีฑา

1.8 ประเภทลู่ ทีมหญิง

1.8.1    วิ่งผลัด        4X100  เมตร

1.8.2    วิ่งผลัด        4X400  เมตร

 1. ชนิดกีฬาว่ายน้ำ

ประเภทการแข่งขัน

2.1 บุคคลชาย มีประเภทการแข่งขันดังนี้

2.1.1     ฟรีสไตล์     50      เมตร

2.1.2     ฟรีสไตล์     100     เมตร

2.1.3     ฟรีสไตล์     200     เมตร

2.1.4     ฟรีสไตล์     400     เมตร

 

2.1.5   ฟรีสไตล์        800     เมตร

2.1.6   ฟรีสไตล์        1,500   เมตร

2.1.7   กรรเชียง       50      เมตร

2.1.8   กรรเชียง       100     เมตร

2.1.9   กรรเชียง       200     เมตร

2.1.10 กบ             50      เมตร

2.1.11 กบ             100     เมตร

2.1.12 กบ             200     เมตร

2.1.13 ผีเสื้อ  50      เมตร

2.1.14 ผีเสื้อ  100     เมตร

2.1.15 ผีเสื้อ  200     เมตร

2.1.16 เดี่ยวผสม       200     เมตร

2.1.17 เดี่ยวผสม       400     เมตร

2.2 ทีมชาย มีประเภทการแข่งขันดังนี้

2.2.1   ผลัดฟรีสไตล์   4X100 เมตร

2.2.2   ผลัดฟรีสไตล์   4X200 เมตร

2.2.3   ผลัดผสม       4X100 เมตร

2.3 บุคคลหญิง มีประเภทการแข่งขันดังนี้

2.3.1   ฟรีสไตล์        50      เมตร

2.3.2   ฟรีสไตล์        100     เมตร

2.3.3   ฟรีสไตล์        200     เมตร

2.3.4   ฟรีสไตล์        400     เมตร

2.3.5   ฟรีสไตล์        800     เมตร

2.3.6   ฟรีสไตล์        1,500   เมตร

2.3.7   กรรเชียง       50      เมตร

2.3.8   กรรเชียง       100     เมตร

2.3.9   กรรเชียง       200     เมตร

2.3.10 กบ              50      เมตร

2.3.11 กบ              100     เมตร

2.3.12 กบ             200     เมตร

2.3.13 ผีเสื้อ           50      เมตร

2.3.14 ผีเสื้อ           100     เมตร

2.3.15 ผีเสื้อ           200     เมตร

2.3.16 เดี่ยวผสม       200     เมตร

2.3.17 เดี่ยวผสม       400     เมตร

2.4 ทีมหญิง มีประเภทการแข่งขันดังนี้

2.4.1   ผลัดฟรีสไตล์   4X100 เมตร

2.4.2   ผลัดฟรีสไตล์   4X200 เมตร

2.4.3   ผลัดผสม       4X100 เมตร

 

 1. ชนิดกีฬาบาสเกตบอล

ประเภทการแข่งขัน

3.1  ทีมชาย

3.2  ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาฟุตบอล

ประเภทการแข่งขัน

4.1  ทีมชาย

4.2  ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาวอลเลย์บอล

ประเภทการแข่งขัน

5.1  ทีมชาย

5.2  ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาแบดมินตัน

ประเภทการแข่งขัน

6.1  ประเภททีม

6.1.1    ทีมชาย

6.1.2    ทีมหญิง

6.2  ประเภทบุคคล

6.2.1    ชายเดี่ยว

6.2.2    หญิงเดี่ยว

6.2.3    ชายคู่

6.2.4    หญิงคู่

6.2.5    คู่ผสม

 

 1. 7. ชนิดกีฬาเซปักตะกร้อ

ประเภทการแข่งขัน

7.1  ทีมชุด             ชาย

7.2  ทีมเดี่ยว          ชาย

7.3  ทีมคู่              ชาย

7.4  ทีมชุด             หญิง

7.5  ทีมเดี่ยว          หญิง

7.6  ทีมคู่              หญิง

 1. 8. ชนิดกีฬาเทควันโด

ประเภทการแข่งขัน

8.1  ประเภทต่อสู้ บุคคลชาย แบ่งออกเป็นรุ่น ดังนี้

8.1.1    รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.

8.1.2    รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.

8.1.3    รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.

8.1.4    รุ่นไม่เกิน 68 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก.

8.1.5    รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.

8.1.6    รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.

8.1.7    รุ่นไม่เกิน 87 กก. น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.

8.1.8    รุ่น 87 กก. ขึ้นไป

8.2  ประเภทต่อสู้ บุคคลหญิง แบ่งออกเป็นรุ่น ดังนี้

8.2.1    รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.

8.2.2    รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.

8.2.3    รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.

8.2.4    รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.

8.2.5    รุ่นไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.

8.2.6    รุ่นไม่เกิน 67 กก. น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.

8.2.7    รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก.

8.2.8    รุ่น 73 กก. ขึ้นไป

8.3  ประเภทต่อสู้ทีม (5 คน)   ชาย – หญิง

8.4  ประเภทพุมเซ่ แบ่งออกดังนี้

8.4.1    ประเภทบุคคลชาย

8.4.2    ประเภทบุคคลหญิง

8.4.3    ประเภทคู่ผสม

8.4.4    ประเภททีม ชาย

8.4.5    ประเภททีม หญิง

 

 1. ชนิดกีฬาฟุตซอล

ประเภทการแข่งขัน

9.1  ทีมชาย

9.2  ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาเทนนิส

ประเภทการแข่งขัน

10.1  ประเภททีม

10.1.1   ทีมชาย

10.1.2   ทีมหญิง

10.2  ประเภทบุคคล

10.2.1    ชายเดี่ยว

10.2.2    หญิงเดี่ยว

10.2.3    ชายคู่

10.2.4    หญิงคู่

10.2.5    คู่ผสม

 

 

                   กีฬาเลือกสากล  จำนวน  21  ชนิดกีฬา  ประกอบด้วย

 1. ชนิดกีฬาดาบสากล

ประเภทการแข่งขัน

1.1     ดาบเอเป้ ทีมชาย

1.2     ดาบเอเป้ ทีมหญิง

1.3     ดาบเอเป้ บุคคลชาย

1.4     ดาบเอเป้ บุคคลหญิง

1.5     ดาบฟอล์ย ทีมชาย

1.6     ดาบฟอล์ย ทีมหญิง

1.7     ดาบฟอล์ย บุคคลชาย

1.8     ดาบฟอล์ย บุคคลหญิง

1.9     ดาบเซเบอร์ ทีมชาย

1.10   ดาบเซเบอร์ ทีมหญิง

1.11   ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย

1.12   ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส

ประเภทการแข่งขัน

2.1     ประเภททีม

2.1.1    ทีมชาย

2.1.2    ทีมหญิง

2.2     ประเภทบุคคล

2.2.1    ชายเดี่ยว

2.2.2    หญิงเดี่ยว

2.2.3    ชายคู่

2.2.4    หญิงคู่

2.2.5    คู่ผสม

 

 1. ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น

ประเภทการแข่งขัน

3.1   รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลชาย

3.2   รุ่นฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  บุคคลชาย

3.3   รุ่นแบนตั้มเวท  น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  บุคคลชาย

3.4   รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  บุคคลชาย

3.5   รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. บุคคลชาย

3.6   รุ่นเวลเตอร์เวท  น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย

3.7   รุ่นมิดเดิลเวท  น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย

3.8   รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท  น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคลชาย

3.9   รุ่นไลท์ฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง

3.10 รุ่นฟลายเวท  น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง

3.11 รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง

3.12 รุ่นเฟเธอร์เวทน้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

3.13 รุ่นไลท์เวท   น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

 

 1. ชนิดกีฬายิงปืน

ประเภทการแข่งขัน

4.1   ปืนยาวท่านอน  ทีมชาย

4.2   ปืนยาวท่านอน บุคคลชาย

4.3   ปืนยาว 3  ท่า  ทีมชาย

4.4   ปืนยาว 3  ท่า บุคคลชาย

4.5   ปืนยาวอัดลม  ทีมชาย

4.6   ปืนยาวอัดลม บุคคลชาย

4.7   ปืนสั้นยิงช้า  ทีมชาย

4.8   ปืนสั้นยิงช้า  บุคคลชาย

4.9   ปืนสั้นยิงเร็ว  ทีมชาย

4.10  ปืนสั้นยิงเร็ว  บุคคลชาย

4.11  ปืนสั้นอัดลม  ทีมชาย

4.12  ปืนสั้นอัดลม  บุคคลชาย

4.13  ปืนสั้นมาตรฐาน  ทีมชาย

4.14  ปืนสั้นมาตรฐาน  บุคคลชาย

4.15  ปืนยาวท่านอน  ทีมหญิง

4.16  ปืนยาวท่านอน  บุคคลหญิง

4.17  ปืนยาวมาตรฐาน  ทีมหญิง

4.18  ปืนยาวมาตรฐาน  บุคคลหญิง

4.19  ปืนยาวอัดลม ทีมหญิง

4.20  ปืนยาวอัดลม บุคคลหญิง

4.21  ปืนสั้นสตรี  ทีมหญิง

4.22  ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิง

4.23  ปืนสั้นอัดลม  ทีมหญิง

4.24  ปืนสั้นอัดลม บุคคลหญิง

 

 1. ชนิดกีฬายูโด

ประเภทการแข่งขัน

5.1    ยูโด-ต่อสู้ทีมชาย

5.2    ยูโด-ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-No-Kata) – ชาย

5.3    รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย

5.4    ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย

5.5    ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย

5.6    ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย

5.7    ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 66 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลชาย

5.8    ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. บุคคลชาย

5.9    ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย

5.10  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กก. แต่ไม่เกิน 100 กก. บุคคลชาย

5.11  ยูโด-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย

5.12  ยูโด-โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก-ชาย

5.13  ยูโด-ต่อสู้ทีมหญิง

5.14  ยูโด-ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) – หญิง

5.15  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

5.16  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง

5.17  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. บุคคลหญิง

5.18  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง

5.19  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง

5.20  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

5.21  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง

5.22  ยูโด-รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง

5.23  ยูโด-รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง

5.24  ยูโด-โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก-หญิง

 

 1. ชนิดกีฬาฮอกกี้

ประเภทการแข่งขัน

6.1    กลางแจ้ง ทีมชาย

6.2    กลางแจ้ง ทีมหญิง

 1. ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ประเภทการแข่งขัน

7.1    ทีมชาย

7.2    ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาเปตอง

ประเภทการแข่งขัน

8.1    Shooting บุคคลชาย

8.2    Shooting บุคคลหญิง

8.3    คู่ผสม

8.4    ชายคู่

8.5    ชายเดี่ยว

8.6    ทีมชาย 3 คน

8.7    ทีมหญิง 3 คน

8.8    หญิงคู่

8.9    หญิงเดี่ยว

 

 

 1. 9. ชนิดกีฬาเรือพาย

ประเภทการแข่งขัน

9.1  เรือแคนู

9.1.1    แคนู  ชาย 1 คน  ระยะทาง  200  เมตร

9.1.2    แคนู  ชาย 1 คน  ระยะทาง  500  เมตร

9.1.3    แคนู  ชาย 2 คน  ระยะทาง  200  เมตร

9.1.4    แคนู  ชาย 2 คน  ระยะทาง  500  เมตร

9.1.5    แคนูสลาลอม ชาย 1 คน ระยะ 200 เมตร

9.2  เรือกรรเชียง

9.2.1    กรรเชียง ชาย 1 คน (พายคู่) ระยะ 200 เมตร

9.2.2    กรรเชียง ชาย 2 คน (พายคู่) ระยะ 200 เมตร

9.2.3    กรรเชียง หญิง 1 คน (พายคู่) ระยะ 200 เมตร

9.2.4    กรรเชียง หญิง 2 คน (พายคู่) ระยะ 200 เมตร

9.2.5    กรรเชียง ชาย 1 คน (พายคู่) ระยะ 500 เมตร

9.2.6    กรรเชียง หญิง 1 คน (พายคู่) ระยะ 500 เมตร

9.2.7    กรรเชียง หญิง 2 คน (พายคู่) ระยะ 500 เมตร

9.2.8    กรรเชียง ชาย 2 คน (พายคู่) ระยะ 500 เมตร

9.2.9    กรรเชียงบก ชายเดี่ยว        ระยะ 500 เมตร

9.2.10  กรรเชียงบก หญิงเดี่ยว       ระยะ 500 เมตร

9.2.11  กรรเชียงบก ชายคู่           ระยะ 1,000 เมตร

9.2.12  กรรเชียงบก หญิงคู่           ระยะ 1,000 เมตร

9.2.13  กรรเชียงบก คู่ผสม  ระยะ 1,000 เมตร

9.2.14  กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2,000 เมตร

9.2.15  กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน ระยะ 2,000 เมตร

9.2.16  กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2,000 เมตร

9.3    เรือคายัค

9.3.1    คยัค ชาย 1 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.2    คยัค ชาย 1 คน ระยะ 500 เมตร

9.3.3    คยัค ชาย 2 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.4    คยัค ชาย 2 คน ระยะ 500 เมตร

9.3.5    คยัค หญิง 1 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.6    คยัค หญิง 1 คน ระยะ 500 เมตร

9.3.7    คยัค หญิง 2 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.8    คยัค หญิง 2 คน ระยะ 500 เมตร

9.3.9    คยัค ชาย 4 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.10 คยัค หญิง 4 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.11  คยัค ชาย 4 คน ระยะ 500 เมตร

9.3.12  คยัค หญิง 4 คน ระยะ 500 เมตร

9.3.13  คยัคสลาลอม ชาย 1 คน ระยะ 200 เมตร

9.3.14  คยัคสลาลอม หญิง 1 คน ระยะ 200 เมตร

9.4 เรือยาว

9.4.1    เรือยาว 5 ฝีพายชาย ระยะ 200 เมตร

9.4.2    เรือยาว 5 ฝีพายชาย ระยะ 500 เมตร

9.4.3    เรือยาว 5 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร

9.4.4    เรือยาว 5 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร

9.4.5    เรือยาวมังกร 10 ฝีพายชาย ระยะ 200 เมตร

9.4.6    เรือยาวมังกร 10 ฝีพายชาย ระยะ 500 เมตร

9.4.7    เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 200 เมตร

9.4.8    เรือยาวมังกร 10 ฝีพายหญิง ระยะ 500 เมตร

 

 1. 10. ชนิดกีฬาลีลาศ

ประเภทการแข่งขัน

10.1    Standard Class A (5จังหวะ) Waltz,Tango,Viennese Waltz,Slow Foctrot
และ Quickstep

10.2    Standard Class B (4จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot และ Quickstep

10.3    Standard Class C (3จังหวะ) Waltz,Tango และ Quickstep

10.4    Standard Class D (2จังหวะ) Waltz และTango

10.5    Standard Class E – Beginner (1จังหวะ) Waltz

10.6    Standard Class E – Beginner (1 จังหวะ) Tango

10.7    Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) WaltZ

10.8    Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Tango

10.9    Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Viennese WaltZ

10.10   Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Slow Foxfrot

10.11   Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Quickstep

10.12   Latin American Class A (5จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble
และ Jive

10.13   Latin American Class B (4จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive

10.14   Latin American Class C (3จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba  และ Jive

10.15   Latin American Class D (2จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba

10.16   Latin American Class E-Beginner (1จังหวะ) Cha Cha Cha

10.17   Latin American Class E-Beginner (1 จังหวะ) Rumba

10.18   Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Samba

10.19   Latin American Class E Single Dance(1จังหวะ) Cha Cha Cha

10.20   Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Rumba

10.21   Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Poso Doble

10.22   Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Jive

 

 1. ชนิดกีฬาปันจักสีลัต

ประเภทการแข่งขัน

11.1     รุ่น  S  น้ำหนักมากกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

11.2     รุ่น  A  น้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย

11.3     รุ่น  B  น้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย

11.4     รุ่น  C  น้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย

11.5     รุ่น  D  น้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย

11.6     รุ่น  E  น้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย

11.7     รุ่น  F  น้ำหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย

11.8     รุ่น  G  น้ำหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย

11.9     รุ่น  H  น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย

11.10   รุ่น  I  น้ำหนักมากกว่า 85 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย

11.11   รุ่น  J  น้ำหนักมากกว่า 90 กก. แต่ไม่เกิน 95 กก. บุคคลชาย

11.12   รุ่น  S  น้ำหนักมากกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

11.13   รุ่น  A  น้ำหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง

11.14   รุ่น  B  น้ำหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง

11.15   รุ่น  C  น้ำหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

11.16   รุ่น  D  น้ำหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง

11.17   รุ่น  E  น้ำหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

11.18   รุ่น  F  น้ำหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคลหญิง

11.19   ประเภทปันจักลีลาบุคคลชาย

11.20   ประเภทปันจักลีลาบุคคลหญิง

 

 1. ชนิดกีฬารักบี้ฟุตบอล

ประเภทการแข่งขัน

12.1    ประเภท 15 คน ทีมชาย

12.2    ประเภท 7 คน ทีมชาย

12.3    ประเภท 7 คน ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬายูยิตสู

ประเภทการแข่งขัน

13.1     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. บุคคลชาย

13.2     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลชาย

13.3     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย

13.4     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. บุคคลชาย

13.5     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย

13.6     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. บุคคลชาย

13.7     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป บุคคลชาย

 

13.8     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง

13.9     ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง

13.10   ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง

13.11   ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก.  บุคคลหญิง

13.12   ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง

13.13   ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)

13.14   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง

13.15   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก.  บุคคลหญิง

13.16   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง

13.17   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

13.18   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง

13.19   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. บุคคลชาย

13.20   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.  บุคคลชาย

13.21   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย

13.22   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. บุคคลชาย

13.23   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย

13.24   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. บุคคลชาย

13.25   ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป บุคคลชาย

13.26   ยูยิตสู-ประเภทศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) ชาย

13.27   ยูยิตสู-ประเภทศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง

13.28   ยูยิตสู-ประเภทศิลปะการต่อสู้  (Duo Show System) คู่ผสม

 

 1. 14. ชนิดกีฬาคาราเต้โด

ประเภทการแข่งขัน

14.1     ท่ารำบุคคลชาย

14.2     ท่ารำบุคคลหญิง

14.3     ท่ารำทีมชาย

14.4     ท่ารำทีมหญิง

14.5     ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.

14.6     ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กก.

14.7     ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 67 กก.

14.8     ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

14.9     ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 84 กก.

14.10   ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 84 กก.

14.11   ต่อสู้ทีมชาย (5+2)

14.12   ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.

14.13   ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.

14.14   ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 61 กก.

14.15   ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 68 กก.

14.16   ต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักเกิน 68 กก.

14.17   ต่อสู้ทีมหญิง (3+1)

 1. ชนิดกีฬากอล์ฟ

ประเภทการแข่งขัน

15.1  ทีมชาย

15.2  ทีมหญิง

15.3  บุคคลชาย

15.4  บุคคลหญิง

 

 1. 1 ชนิดกีฬาแฮนด์บอล

ประเภทการแข่งขัน

16.1  ทีมชาย

16.2  ทีมหญิง

 

 1. 1 ชนิดกีฬาปีนหน้าผา

ประเภทการแข่งขัน

17.1  ปีนหน้าผา-เดี่ยวบุคคลหญิง มือใหม่

17.2  ปีนหน้าผา-เดี่ยวบุคคลหญิง ทั่วไป

17.3  ปีนหน้าผา-เดี่ยวบุคคลชาย มือใหม่

17.4  ปีนหน้าผา-เดี่ยวบุคคลชาย ทั่วไป

17.5  ปีนหน้าผา-หญิงคู่ มือใหม่

17.6  ปีนหน้าผา-หญิงคู่ ทั่วไป

17.7  ปีนหน้าผา-ชายคู่ มือใหม่

17.8  ปีนหน้าผา-ชายคู่ ทั่วไป

17.9  ปีนหน้าผา-คู่ผสม มือใหม่

17.10 ปีนหน้าผา-คู่ผสม ทั่วไป

 

 1. 18. ชนิดกีฬาซอฟบอล

ประเภทการแข่งขัน

18.1  ทีมชาย

18.2  ทีมหญิง

 

 1. 19. ชนิดกีฬาเอแม็ท

ประเภทการแข่งขัน

19.1  บุคคลชาย

19.2  บุคคลหญิง

19.3  คู่ชาย

19.4  คู่หญิง

19.5  คู่ผสม

19.6  ทีมชาย

19.7  ทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาเพาะกาย

ประเภทการแข่งขัน

20.1   ประเภท Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.

20.2   ประเภท Welter Weight บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 70 กก.

20.3   ประเภทแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.

(น้ำหนักตัว เกินได้ 2 กก. จากเกณฑ์ความสูง – 100)

20.4   ประเภทแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.

(น้ำหนักตัว เกินได้ 3 กก. จากเกณฑ์ความสูง – 100)

20.5   ประเภทแอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.

(น้ำหนักตัว เกินได้ 4 กก. จากเกณฑ์ความสูง – 100)

20.6   ประเภทโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.

(น้ำหนักตัว ไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง – 100)

20.7   ประเภทโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.

(น้ำหนักตัว ไม่เกินจากเกณฑ์ ความสูง – 100)

20.8   ประเภทโมเดลฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม.

(น้ำหนักตัว เกินได้ 2 กก. จากเกณฑ์ ความสูง – 100)

20.9   ประเภทโมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม.

20.10 ประเภทโมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม.

20.11 ประเภทฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป

20.12 ประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป

 

 1. ชนิดกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

ประเภทการแข่งขัน

21.1   Team Cheer Coed Premier (นักกีฬาชายและหญิง ไม่เกิน 16 คน)

21.2   Team Cheer Freestyle Pom (นักกีฬาชายและหญิง 8 – 16 คน)

21.3   Team Cheer Coed Group Stunt (นักกีฬาชายและหญิง ไม่เกิน 4 คน)

 

                   กีฬาเลือกทั่วไป  จำนวน  3  ชนิดกีฬา  ประกอบด้วย

 1. ชนิดกีฬาครอสเวิร์ด

ประเภทการแข่งขัน

1.1     บุคคลชาย

1.2     บุคคลหญิง

1.3     คู่ชาย

1.4     คู่หญิง

1.5     คู่ผสม

1.6     ทีมชาย

1.7     ทีมหญิง

 

 

 

 1. ชนิดกีฬาบริดจ์

ประเภทการแข่งขัน

2.1     ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)

2.2     ทีมหญิง

2.3     ทีมผสม

2.4     คู่ทั่วไป

2.5     คู่หญิง

2.6     คู่ผสม

 

 1. ชนิดกีฬาหมากกระดาน

ประเภทการแข่งขัน

3.1     หมากรุกไทย บุคคลชาย

3.2     หมากรุกไทย บุคคลหญิง

3.3     หมากรุกไทย คู่ชาย

3.4     หมากรุกไทย คู่หญิง

3.5     หมากรุกไทย คู่ผสม

3.6     หมากรุกไทย ทีมชาย

3.7     หมากรุกไทย ทีมหญิง

3.8     หมากรุกสากล บุคคลชาย

3.9     หมากรุกสากล บุคคลหญิง

3.10   หมากรุกสากล คู่ชาย

3.11   หมากรุกสากล คู่หญิง

3.12   หมากรุกสากล คู่ผสม

3.13   หมากรุกสากล ทีมชาย

3.14   หมากรุกสากล ทีมหญิง

3.15   หมากล้อม บุคคลชาย

3.16   หมากล้อม บุคคลหญิง

3.17   หมากล้อม คู่ชาย

3.18   หมากล้อม คู่หญิง

3.19   หมากล้อม ทีมผสม

3.20   หมากล้อม ทีมชาย 3 คน

3.21   หมากล้อม ทีมหญิง 3 คน

3.22   หมากฮอส บุคคลชาย

3.23   หมากกฮอส บุคคลหญิง

3.24   หมากฮอส คู่ชาย

3.25   หมากฮอส คู่หญิง

3.26   หมากฮอส คู่ผสม

3.27   หมากฮอส ทีมชาย

3.28   หมากฮอส ทีมหญิง

 

                   กีฬาไทย  จำนวน  3  ชนิดกีฬา  ประกอบด้วย

 1. ชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่น

ประเภทการแข่งขัน

1.1   น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ชาย

1.2   น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชาย

1.3   น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. ชาย

1.4   น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย

1.5   น้ำหนักไม่เกิน 63.5 กก. ชาย

1.6   น้ำหนักไม่เกิน 67 กก. ชาย

1.7   น้ำหนักไม่เกิน 71 กก. ชาย

1.8   น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. ชาย

1.9   น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. หญิง

1.10  น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. หญิง

1.11  น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. หญิง

1.12  น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง

1.13  น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. หญิง

 

 1. ชนิดกีฬาดาบไทย

ประเภทการแข่งขัน

2.1   ประเภทดาบไทย

2.1.1  กระบี่บุคคลชาย

2.1.2  กระบี่บุคคลหญิง

2.1.3  ดาบสองมือบุคคลชาย

2.1.4  ดาบสองมือบุคคลหญิง

2.1.5  กระบี่ทีมชาย

2.1.6  กระบี่ทีมหญิง

2.1.7  ดาบสองมือทีมชาย

2.1.8  ดาบสองมือทีมหญิง

 

 1. ชนิดกีฬาตะกร้อลอดห่วง

ประเภทการแข่งขัน

3.1   ทีมชาย

3.2   ทีมหญิง

                   กีฬาสาธิต  จำนวน  2  ชนิดกีฬา  ประกอบด้วย

 1. ชนิดกีฬาบาสเกตบอล 3 คน

ประเภทการแข่งขัน

1.1   ทีมชาย

1.2   ทีมหญิง

 1. กีฬาเอ๊กซ์ตรีม

ประเภทการแข่งขัน

2.1  Inline Stunt

2.1.1    Stunt Park บุคคล

2.1.2    Best Trick

2.1.2.1    Station 1

2.1.2.2    Station 2

2.1.2.3    Station 3

2.1.3    High Jump บุคคล

2.1.4    Skatecross ชาย

2.1.5    Miniramp บุคคล

 

2.2  Skateboard

2.2.1    Park บุคคล

2.2.2    Best Trick

2.1.2.1    Station 1

2.1.2.2    Station 2

2.2.3    High Ollie บุคคล

2.2.4    Long Ollie บุคคล

2.2.5    Game of SKATE บุคคล

2.2.6    Miniramp บุคคล

 

2.3  BMX Park

2.3.1    Park บุคคล

2.3.2    Street บุตคคล

2.3.3    Best Trick

2.3.2.1    Station 1

2.3.2.2    Station 2

2.3.4    High Jump บุคคล

2.3.5    Bunny Hop บุคคล

2.4  BMX Flatland

2.4.1    Flatland บุคคล

2.4.2    Flatland Battle บุคคล

2.5  Inline Speed Skate

2.5.1    ระยะทาง 200 เมตร บุคคลชาย

2.5.2    ระยะทาง 200 เมตร บุคคลหญิง

2.5.3    ระยะทาง 500 เมตร บุคคลชาย

2.5.4    ระยะทาง 500 เมตร บุคคลหญิง

2.5.5    ระยะทาง 1,000 เมตร บุคคลชาย

2.5.6    ระยะทาง 1,000 เมตร บุคคลหญิง

2.5.7    วิ่งผลัดระยะทาง 3,000 เมตร ชาย

2.5.8    ระยะทาง 5,000 เมตร Elimination บุคคลชาย

2.6  Slalom

2.6.1    Slalom Freestyle

2.6.1.1    Classic ขาย

2.6.1.2    Classic หญิง

2.6.1.3    Classic ทีม

2.6.1.4    Battle ชาย

2.6.1.5    Slide บุคคล

2.6.2    Slalom Speed

2.6.2.1    Slalom Speed บุคคลชาย

2.6.2.2    Slalom Speed บุคคลหญิง

ประกาศ  ณ  วันที่   27   เมษายน  พ.ศ. 2560

 

 

03/07/2017

ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา

  กีฬาบังคับ  จำนวน  […]