สปิริตในการกีฬา

คู่มือ สารต้องห้ามและการต่อต้านการโด๊ปทางการกีฬา
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

 

ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬา

“สปิริตในการกีฬา” (Spirit of Sport) นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬา การมีจิตวิญญาณหรือจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค และความมีน้ำใจนักกีฬา เป็นคุณค่าที่แท้จริงของสปิริตกีฬา ซึ่งจะเป็นแนวคิดที่ทำให้กีฬาเป็นกีฬาที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ทั้นี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่จะช่วยเสริมให้การแข่งขันกีฬาอยู่บนพื้นฐานของความมีสปิริต เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพร่างกายและจิตใจ ความสามารถที่ได้จากการฝึกซ้อม การศึกษาเชิงวิชาการ ความสนุกสนานในการเล่นกีฬา ความร่วมมือกันในทีม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาท และความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามและการโด๊ป ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่มีสปิริตในการกีฬาแล้ว ยังจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของนักกีฬา อาจเกิดอันตรายต่อนักกีฬาอื่น และส่งผลให้ นักกีฬาเสียโอกาสการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในอนาคต จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบสารต้องห้ามขึ้น เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามของนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาทุกรายการที่คณะกรรมการ บริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ

NameSizeHits
1 สารต้องห้ามและการต่อต้านการโด๊ปทางการกีฬา 893.8 KiB6027
2 พรบ สารต้องห้าม 2555183.4 KiB121
3 Prohibited List 2018 En 27 35291.4 KiB131
ยาที่ใช้ได้และยาที่ห้ามใช้4.0 MiB788
เอกสารข้อเท็จจริง4.3 MiB318
แผ่นพับอันตรายจากการใช้สาร8.2 MiB285