โลโก้

โลโก้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45

“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” มีองค์ประกอบจาก ประติมากรรมบัวทอง ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผสมผสาน อย่างลงตัวกับ สัญลักษณ์รูปดอกบัว ซ้อนกันจำนวน 3 ชั้น โดยดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี สื่อถึงสถานที่ในการแข่งขันกีฬา อันจะเป็น เครื่องหมายแห่งความคิด ความรู้สึกร่วมกันในการช่วยกัน พัฒนาการศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าและพบกับความสำเร็จ และเมื่อประกอบเข้ากัน ในภาพรวม จะมีรูปทรงเสมือน คบเพลิง สื่อถึงเพลิงพลังแห่งความสามัคคี และมิตรภาพ
สีน้ำเงินเข้ม (Royal Blue) เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เทคนิคการไล่ระดับสีผ่านการแตกหน่วยย่อยแบบ Pixel Color คล้ายกับ ประกายเพชร สะท้อนความเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย ซึ่งเป็น วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย RMUTT Innovative University
ส่วน ตัวอักษร เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเลข เป็นเลขอารบิก อันเป็นภาษาสากล 45 และ 2018 เป็นครั้งที่จัดและปีที่จัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก และมีเจ้าภาพร่วม อีก 2 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

22/09/2017

โลโก้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 45

โลโก้ การแข่งขันกีฬามหาวิท […]