hockey

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ VS มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวพรสุภา อ่อนภูมี ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ