thanyaburi games45

ภาพเด็ด! รับเหรียญรางวัลดาบไทย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย นายภานุวัฒน์ จิตอารี นายบุรินทร สุริยอมร และนายเกียรติวัฒน์ ไหลนำเจริญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

ประเภทกระบี่ทีมชาย
เหรียญทอง
นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี นายนฤเดช วีระสุข
นายสุทธิพงษ์ จอยนอก และนายธวัชชัย ชนังศรี
จากสถาบันการพลศึกษา

เหรียญเงิน
นายณัฐพล แสงฉาย นายณัฐดนีย จำปาลี
นายพชร เพ็ชรเรือง และนายธนดล คชพันธ์
จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

เหรียญทองแดง
นายศศิศ ศรีทองคำ นายรวิ ศรีเลิศ
นายฤทธิพล บุญเสริม และนายธนันชา ชนาญเวช
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เหรียญทองแดง
นายการุณ เทศลาภ นายหัตถกร แก้วเนตร
นาย ณัฐวุฒิ อุโคตร นายนคเรศ หว่างชูเชื้อ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ประเภทกระบี่ทีมหญิง
เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมฤดี ชายทวีป นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์พงษ์
และนางสาวอารีย์ เยเปียว
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เหรียญเงิน นางสาวเจนจิรา สาระวรรณ์ นางสาวปทินญา ตรีเนตร
นางสาวน้ำอ้อย มั่นปาน และนางสาวน้ำค้าง โชคทองทวีคูณ
จากสถาบันการพลศึกษา

เหรียญทองแดง นางสาวเบญจวรรณ คำศรี นางสาวสุภารัตน์ พรมสุ้ม
นางสาวสุภาณี วิภาการเวก และนางสาวสุนิสา ภู่กำจัด
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เหรียญทองแดง นางสาวสุภาวดี ไชยเดชกำจร นางสาวกุสุมา นาคน้อย
นางสาวญาดา สังคณี และนางสาวปวีณา เยี่ยมรัมม์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ประเภทดาบสองมือบุคคลชาย
เหรียญทอง นายณัฐดนีย จำปาลี จากมหาวิทยาลัย รัตนบัณฑิต
เหรียญเงิน นายนฤเดช วีระสุข จากสถาบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง นายสุทธิพงษ์ จอยนอก จากสถาบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง นายโกวิท สุทธกุล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประเภทดาบสองมือบุคคลหญิง
เหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมฤดี ชายทวีป จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เหรียญเงิน นางสาวเบญจวรรณ คำศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เหรียญทองแดง นางสาวสุรีรัตน์ หลำเจริญ จากสถาบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง นางสาวกุสุมา นาคน้อย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

ประเภทดาบสองมือทีมหญิง
เหรียญทอง นางสาวเบญจวรรณ คำศรี นางสาวสุภารัตน์ พรมสุ้ม
นางสาวสุภาณี วิภาการเวก และนางสาวสุนิสา ภู่กำจัด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เหรียญทองแดง นางสาวอารียา กลั่นแก้ว นางสาวอณัฐญา แสงเสวต
นางสาวลักษมี บัวสัมฤทธิ์ และนางสาวสุธาสินี ทองศิริ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เหรียญทองแดง นางสาวศรัลพร ปานสมฤทธิ์ นางสาวเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์
นางสาวนันทลักษณ์ เกษาพันธ์ และนางสาวณัฐณิชา กลางวงค์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

28/01/2018

ภาพเด็ด! รับเหรียญรางวัลดาบไทย วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! รับเหรียญรางวัลดา […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย ประเภทดาบคู่และกระบี่ ชายและหญิง วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไท […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นดาบสากล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! นักกีฬาดีเด่นดาบส […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศรับเหรียญรางวัลดาบสากลทีมหญิง ประเภทดาบ Epee รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรับเหรียญรางวัล […]