ข้อเท็จจริงและประเด็นที่สำคัญ
จากคู่มือนักกีฬาขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA)

WADA คืออะไร
องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency :WADA) เป็นองค์กรอิสระระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1999เพื่อส่งเสริม ประสานงาน และเฝ้าระวังมิให้มีการใช้สารต้องห้ามในกีฬาทุกรูปแบบและได้มีการพัฒนา ปรับปรุง ประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก(WADA Code) ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ WADA ไม่ใช่หน่วยงานที่ตรวจสารต้องห้าม
WADA ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเผยแพร่ความรู้ให้กับนักกีฬาการเสริมสร้างศักยภาพในการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม การบังคับและการดำเนินการติดตามการบังคับใช้ประมวลกฎการต่อต้านการใช้

WADA Code คืออะไร
WADA Code หมายถึง ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ที่บังคับใช้ทั่วโลกในทุกชนิดกีฬา

Doping คืออะไร
Doping คือ การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  1. ตรวจพบ สารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะหรือเลือดของนักกีฬา
  2. การใช้ หรือพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
  3. ปฏิเสธ หรือไม่มาให้เก็บตัวอย่างภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร
  4. ละเมิด ข้อกำหนด การแจ้งที่อยู่ของนักกีฬา(whereabouts)
  5. แทรกแซง หรือการพยายามแทรกแซงกระบวนการในการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
  6. ครอบครอง สารต้องห้าม
  7. การค้า สารต้องห้ามหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับวิธีการต้องห้ามใดๆ
  8. การให้ สารต้องห้าม หรือวิธีการต้องห้ามแก่นักกีฬา
  9. สนับสนุน ส่งเสริมให้นักกีฬาใช้สารต้องห้าม
  10. เกี่ยวข้อง กับบุคคลที่สนับสนุนการใช้สารต้องห้าม

การตรวจ
หากคุณเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติและ/หรือระดับชาติ คุณอาจถูกตรวจปัสสาวะ และ/หรือเลือดได้ทุก ที่ ทุกเวลาจากเจ้า หน้าที่ควบคุม สารต้องห้ามที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การตรวจสารต้องห้ามสามารถทำได้ทั้งในและนอกช่วงการแข่งขัน

ใครจะต้องถูกตรวจบ้าง
ในการแข่งขันคุณสามารถถูกตรวจสารต้องห้ามได้โดยวิธีการสุ่ม สุ่มอันดับที่แข่งขัน หรือโดยการระบุตัวช่วงนอกการแข่งขัน คุณอาจถูกตรวจได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เยาวชนอายุต่ำกว่า18 ปี จะต้องมีผู้ติดตามไปด้วย 1 คน นักกีฬาคนพิการอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บตัวอย่างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อเท็จจริง
เอกสารข้อเท็จจริง
3.E0B980E0B8ADE0B881E0B8AAE0B8B2E0B8A3E0B882E0B989E0B8ADE0B980E0B897E0B987E0B888E0B888E0B8A3E0B8B4E0B887.pdf
4.3 MiB
318 Downloads
Details