ชนิดกีฬา ประเภทกีฬา

กีฬาบังคับ|กีฬาเลือกสากล|กีฬาเลือกทั่วไป|กีฬาไทย|กีฬาสาธิต
ประกาศคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Download
กีฬาบังคับ จำนวน 10 ชนิดกีฬา

กีฬาบังคับ จำนวน 10 ชนิดกีฬา

กีฬาเลือกสากล จำนวน 21 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

กีฬาเลือกสากล จำนวน 21 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

กีฬาเลือกสากล จานวน 21 ชนิดกีฬา

กีฬาเลือกทั่วไป จำนวน 3 ชนิดกีฬา

กีฬาไทย จำนวน 3 ชนิดกีฬา

กีฬาไทย จำนวน 3 ชนิดกีฬา

กีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา

กีฬาสาธิต จำนวน 2 ชนิดกีฬา