ชนิดกีฬาคาราเต้โด

ชนิดกีฬาคาราเต้โด


ประเภทการแข่งขัน

    14.1 ท่าราบุคคลชาย

    14.2 ท่าราบุคคลหญิง

    14.3 ท่าราทีมชาย

    14.4 ท่าราทีมหญิง

    14.5 ต่อสู้บุคคลชาย น้าหนักไม่เกิน 55 กก.

    14.6 ต่อสู้บุคคลชาย น้าหนักไม่เกิน 60 กก.

    14.7 ต่อสู้บุคคลชาย น้าหนักไม่เกิน 67 กก.

    14.8 ต่อสู้บุคคลชาย น้าหนักไม่เกิน 75 กก.

    14.9 ต่อสู้บุคคลชาย น้าหนักไม่เกิน 84 กก.

    14.10 ต่อสู้บุคคลชาย น้าหนักเกิน 84 กก.    14.11 ต่อสู้ทีมชาย (5+2)

    14.12 ต่อสู้บุคคลหญิง น้าหนักไม่เกิน 50 กก.

    14.13 ต่อสู้บุคคลหญิง น้าหนักไม่เกิน 55 กก.

    14.14 ต่อสู้บุคคลหญิง น้าหนักไม่เกิน 61 กก.

    14.15 ต่อสู้บุคคลหญิง น้าหนักไม่เกิน 68 กก.

    14.16 ต่อสู้บุคคลหญิง น้าหนักเกิน 68 กก.

    14.17 ต่อสู้ทีมหญิง (3+1)