ชนิดกีฬาปันจักสีลัต

ชนิดกีฬาปันจักสีลัต


ประเภทการแข่งขัน

    11.1 รุ่น S น้าหนักมากกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลชาย

    11.2 รุ่น A น้าหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย

    11.3 รุ่น B น้าหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย

    11.4 รุ่น C น้าหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย

    11.5 รุ่น D น้าหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย

    11.6 รุ่น E น้าหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย

    11.7 รุ่น F น้าหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย

    11.8 รุ่น G น้าหนักมากกว่า 75 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย

    11.9 รุ่น H น้าหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย

    11.10 รุ่น I น้าหนักมากกว่า 85 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย    11.11 รุ่น J น้าหนักมากกว่า 90 กก. แต่ไม่เกิน 95 กก. บุคคลชาย

    11.12 รุ่น S น้าหนักมากกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง

    11.13 รุ่น A น้าหนักมากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง

    11.14 รุ่น B น้าหนักมากกว่า 50 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง

    11.15 รุ่น C น้าหนักมากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง

    11.16 รุ่น D น้าหนักมากกว่า 60 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง

    11.17 รุ่น E น้าหนักมากกว่า 65 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

    11.18 รุ่น F น้าหนักมากกว่า 70 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. บุคคลหญิง

    11.19 ประเภทปันจักลีลาบุคคลชาย

    11.20 ประเภทปันจักลีลาบุคคลหญิง