ชนิดกีฬายูยิตสู

ชนิดกีฬายูยิตสู


ประเภทการแข่งขัน

    13.1 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักไม่เกิน 56 กก. บุคคลชาย

    13.2 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลชาย

    13.3 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย

    13.4 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. บุคคลชาย

    13.5 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย

    13.6 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. บุคคลชาย

    13.7 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป บุคคลชาย

    13.8 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง

    13.9 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง

    13.10 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง

    13.11 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

    13.12 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ รุ่นน้าหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง

    13.13 ยูยิตสู-ประเภทต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2)

    13.14 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง    13.15 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง

    13.16 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง

    13.17 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง

    13.18 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป บุคคลหญิง

    13.19 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักไม่เกิน 56 กก. บุคคลชาย

    13.20 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลชาย

    13.21 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย

    13.22 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 77 กก. บุคคลชาย

    13.23 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 77 กก. แต่ไม่เกิน 85 กก. บุคคลชาย

    13.24 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 85 กก. แต่ไม่เกิน 94 กก. บุคคลชาย

    13.25 ยูยิตสู-ประเภทจับล็อค รุ่นน้าหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป บุคคลชาย

    13.26 ยูยิตสู-ประเภทศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) ชาย

    13.27 ยูยิตสู-ประเภทศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง

    13.28 ยูยิตสู-ประเภทศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) คู่ผสม